ویدابیا

اولین نرم افزار ترجمه و دوبله آنلاین در ایران

خدماتی که ویدابیا برای استارتاپ های همراهانه در نظر گرفته:

ارائه خدمات ترجمه و دوبله به استارتاپ ها به ارزش 150 هزار تومان

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است