دکتر علی جاهدی

مدیر مرکز رشد ict پارک و مشاور توسعه کسب و کار های دانش بنیان

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است